Laboratoř potravních strategií hmyzu

Proč studujeme hmyz?

 • hmyz je druhově nejbohatší skupinou organismů, podle odhadů představuje  60 % veškerých žijících druhů na Zemi;
 • hmyz má klíčovou úlohu v ekosystémech na všech trofických úrovních – od predátorů, přes herbivory až po rozkladače;
 • hmyz je rozšířen téměř ve všech ekosystémech a mnoho druhů dokáže citlivě reagovat na změny  prostředí, proto je zásadní skupinou také pro ochranu přírody a péči o životní prostředí;
 • hmyz patří mezi hospodářsky významné skupiny organismů; má zásadní dopad na ekonomiku v oblasti lesnictví, zemědělství, v medicíně (přenašeči chorob, výroba léčiv);
 • hmyz je inspirací pro vývoj mnoha technologií (robotika, aerodynamika, vývoj nových materiálů).  

Hlavní zaměření laboratoře

Naše laboratoř je zaměřena zejména na studium druhové rozmanitosti hmyzu, ale také rozmanitosti vazeb hmyzu na jeho potravní zdroje. V současné době patří mezi priority laboratoře:

 Výzkum herbivorního (býložravého) hmyzu a jejich predátorů: 

 • Role mikrobiálních symbiontů na hostitelskou specializaci hmyzích herbivorů;
 • Diverzita a hostitelská specializace hmyzích herbivorů;
 • klíčové faktory ovlivňující predaci na hmyzu;
 • diverzita a strategie hmyzích parazitoidů;
 • specifika potravních strategií bryofágního hmyzu.

 Výzkum mykofágního („houbožravého“) hmyzu:

 • druhová rozmanitost a rozšíření mykofágních dvoukřídlých (Diptera) a brouků (Coleoptera);
 • molekulární fylogeneze a taxonomie dvoukřídlých (Diptera) infrařádu Bibionomorpha;
 • hostitelská specializace a bionomie mykofágních brouků a dvoukřídlého hmyzu.